Informatieportal // Wat is er veranderd voor mensen die te maken hebben met jeugdhulp

De gemeenten willen de jeugdhulp zo goed en handig mogelijk organiseren.

Dit doen zij samen met aanbieders van jeugdhulp. De gemeenten helpen jongeren niet zelf. Dit doen professionele hulpverleners. Belangrijk in de bollenstreek is de rol van de Centra voor jeugd en gezin. Voor kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien kunt u hier terecht. Het Jeugd en gezinsteam is samengesteld uit divers gespecialiseerde jeugdhulpverleners die voor u op 1 locatie zijn te vinden.

Veel gestelde vragen:

We hebben voor u de meestgestelde vragen over veranderingen in de Jeugdhulp op een rij gezet:

Houd ik de hulp en ondersteuning voor mijn kind?

Uw kind heeft een verwijzing van de huisarts of medische specialist gekregen voor jeugdhulp. Of u heeft een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of van Bureau Jeugdzorg. U heeft hiervoor een beschikking (brief) gekregen.  U blijft ook volgend jaar de hulp en ondersteuning ontvangen die u nodig heeft. Alleen valt de hulp en ondersteuning onder de nieuwe Jeugdwet. Als u hulp nodig heeft kunt u terecht bij het Jeugd- en Gezinsteam in uw gemeente. Zij kunnen hulp bieden en indien nodig meer specialistische hulp inschakelen. Ook de huisarts, jeugdarts of specialist kunnen doorverwijzen  naar specialistische jeugdhulp.

Hoe werkt de doorverwijzing naar jeugdhulp?

U kunt altijd uw eigen netwerk aanspreken voor hulp en ondersteuning.  Met vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij de het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van uw gemeente. Zij kunnen hulp bieden en indien nodig meer specialistische hulp inschakelen. Ook de huisarts, jeugdarts of specialist kunnen doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp.

Behoudt uw kind de huidige aanbieder?

Als uw kind op dit moment een indicatie heeft voor ondersteuning en de indicatie doorloopt in 2015, dan behoudt u uw recht op deze ondersteuning, tot uiterlijk 1 januari 2016 tenzij uw indicatie eerder afloopt. Als uw huidige aanbieder een overeenkomst met de gemeente heeft, dan kunt u bij uw aanbieder blijven. U houdt dan de ondersteuning zoals u die nu gewend bent. Voor het overgangsrecht afloopt, gaat u in gesprek met het jeugd- en gezinsteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hierbij bekijkt u met het jeugd- en gezinsteam of en welke ondersteuning verder nodig is. Ook uw huidige aanbieder wordt hierbij betrokken. Samen zoekt u naar een passende oplossing.

De gemeenten in de Bollenstreek hebben de inkooptrajecten voor de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp afgerond. Op de website van het gemeentelijk samenwerkingsverband Holland-Rijnland kunt u vinden welke aanbieders een overeenkomst hebben getekend. U kunt kijken of uw huidige aanbieder daar bij staat.

Moet ik een ouderbijdrage betalen?

Voor sommige zorg wordt vanaf 1-1-2015 een ouderbijdrage gevraagd. In 2014 geldt al een ouderbijdrage voor kinderen die vallen onder de Wet op de Jeugdzorg. Op 1 januari 2015 geldt de ouderbijdrage voor een grotere groep jeugdigen. Vanaf 2015 gaan ouders een bijdrage betalen als hun kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed of als hun kind een of meer dagdelen buitenshuis verblijft..

Meer informatie? Kijk op hoe verandert mijn zorg 

Hoe werkt het persoonsgebonden budget jeugd?

Vanaf 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor persoonsgebonden budgetten voor jeugdhulp. De Jeugd- en Gezinsteams van het Centrum voor Jeugd en Gezin gaan over de toekenning van het persoonsgebonden budget. Met hulp van het Jeugd- en Gezinsteam stelt u een gezinsplan op. In het gezinsplan staan uw vragen en wat er nodig is om daarop een antwoord te vinden. Soms is dat een jeugdhulpvoorziening. Als uw kind een jeugdhulpvoorziening nodig heeft die niet geleverd kan worden door een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder, kunt u in aanmerking komen voor een pgb. Met het pgb kunt u zelf de hulp en ondersteuning regelen die u nodig heeft. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan een pgb.

Een belangrijke verandering is de komst van het trekkingsrecht via de Sociale Verzekeringsbank. Dit betekent dat de Sociale Verzekeringsbank het persoonsgebonden budget beheert, en ouders/ cliënten de ingekochte jeugdhulp bij de bank declareren.

Meer informatie over het pgb Jeugd leest u hier .

Krijgt uw kind nu ambulante jeugdhulp?

U krijgt voor uw kind opvoedondersteuning op afgesproken tijden aan huis. Bijvoorbeeld advies bij opvoedproblemen. Of u krijgt hulp van een instelling. Bijvoorbeeld speltherapie voor uw kind.

Waar moet u zijn?
Vanaf 2015 geeft Bureau Jeugdzorg geen indicaties meer. Voor een (her)indicatie heeft u contact met het jeugd- en gezinsteam van het CJG in uw gemeente. U kunt een afspraak maken ongeveer 8 weken voor het einde van uw indicatie. Een professional van het CJG zal u ondersteunen en adviseren in de opvoeding. Samen kijken we naar wat nodig is. Wat kunt u met uw omgeving regelen? Is er hulp nodig, dan maakt u samen met het jeugd- en gezinsteam een gezinssplan.

ijk op www.cjgzuidhollandnoord.nl voor het CJG in uw gemeente.

Wordt uw kind door Jeugd-GGZ behandeld voor een psychiatrische aandoening?

Uw kind heeft een psychiatrische aandoening heeft, bijvoorbeeld autisme of ADHD. Dit kan zo ernstig zijn dat er aandoeningen in de ontwikkeling ontstaan. Uw kind is voor de aandoening in behandeling. Bij de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd gaat alleen het deel dat in de basisverzekering vergoed werd, over naar de gemeenten. Dat betekent dat de hulp die via de aanvullende verzekering vergoed werd niet overgaat naar de gemeenten. Het is aan zorgverzekeraars of zij nog ggz-zorg voor de jeugd in de aanvullende verzekering opnemen.

Waar moet u zijn?
Vanaf 2015 gaat u voor een (her)indicatie niet meer naar het CIZ of Bureau Jeugdzorg. U neemt 8 weken voor het einde van de indicatie contact op met het jeugd- en gezinsteam van het CJG in uw gemeente. Ook de jeugdhulpaanbieders die uw kind al hulp bieden zijn betrokken. Samen kijkt u naar wat nodig is. Wat kunt u met uw omgeving regelen? Is er hulp nodig, dan maakt u samen met het jeugd- en gezinsteam en uw jeugdhulpaanbieder een gezinsplan.

Kijk op www.cjgzuidhollandnoord.nl voor het CJG in uw gemeente.

Ontvangt uw kind AWBZ begeleiding in de dagelijkse praktijk?

Uw kind ontvangt deze begeleiding als vervolg of als aanvulling op een psychiatrische behandeling. De begeleiding vindt bijvoorbeeld plaats op een zorgboerderij. Dat wordt dan dagopvang genoemd, al dan niet met verblijf.

Waar moet u zijn? Vanaf 2015 gaat u voor een (her)indicatie niet meer naar het CIZ of Bureau Jeugdzorg. U neemt 8 weken voor het einde van de indicatie contact op met het jeugd- en gezinsteam van het CJG in uw gemeente. Ook de jeugdhulpaanbieders die uw kind al hulp bieden zijn betrokken. Samen kijken we naar wat nodig is. Wat kunt u met uw omgeving regelen? Is er hulp nodig, dan maakt u samen met het jeugd- en gezinsteam een gezinsplan.

Kijk op www.cjgzuidhollandnoord.nl voor het CJG in uw gemeente.

Heeft uw kind een beperking?

Uw kind heeft een (lichte) beperking heeft. Visueel, zintuigelijk, somatisch, psychiatrisch of verstandelijk. Of uw kind heeft een chronische ziekte. Hij/zij krijgt daarom hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, opvang, behandeling of dagbesteding.
Waar moet u zijn? Vanaf 2015 gaat u voor een (her)indicatie niet meer naar het CIZ. U neemt hiervoor 8 weken voor het einde van de indicatie contact op met het jeugd- en gezinsteam van het CJG in uw gemeente. Vaak krijgt uw kind een combinatie van ondersteuningsvormen. Zoals dagbesteding, kortdurend verblijf en behandeling. Eventueel in combinatie met vervoer. Een professional van het CJG zal u ondersteunen en adviseren. Ook de jeugdhulpaanbieders die uw kind al hulp bieden zijn betrokken. Zij kijken dan samen met u naar wat nodig is. Is er hulp nodig, dan maakt u samen een gezinsplan . Daarbij sluiten we aan bij ondersteuning op school (Wet Passend Onderwijs).

Kijk op www.cjgzuidhollandnoord.nl voor het CJG in uw gemeente.

Verblijft uw kind in een instelling voor residentiële jeugdzorg?

Uw kind heeft dusdanige gedragsproblemen of psychiatrische problemen en daardoor meer hulp nodig. Daarvoor is een verblijf in een instelling noodzakelijk. Hij/zij ontvangt hulp en behandeling in een instelling.

Waar moet u zijn? Vanaf 2015 gaat u voor een (her)indicatie niet meer naar het CIZ of Bureau Jeugdzorg. U neemt 8 weken voor het einde van de indicatie contact op met het jeugd- en gezinteam van CJG in uw gemeente. Dit contact legt u na overleg met de instelling waar uw kind verblijft. Samen bekijkt u welke manier uw kind het beste geholpen kan worden. Daarvoor wordt een gezinsplan gemaakt.

Kijk op www.cjgzuidhollandnoord.nl voor het CJG in uw gemeente.

Verblijft uw kind in een gesloten instelling voor jeugdzorgplus?

Uw kind heeft dusdanig ernstige problemen dat hij voor hulp en behandeling in een gesloten instelling verblijft. Daarvoor heeft de kinderrechter uw kind een maatregel of een ondertoezichtstelling opgelegd. Uw kind krijgt zowel behandeling als onderwijs in de instelling waar hij/zij verblijft.

Waar moet u zijn? In de uitvoering van de zorgondersteuning verandert er niets. Dat blijft bij de instelling die daarvoor bevoegd is. Ook blijft daarvoor een uitspraak van de kinderrechter nodig. De financieringswijze verandert wel. Voorheen werd dit betaald door de Rijksoverheid en de provincie. Vanaf 2015 door de gemeente.

Kijk op www.cjgzuidhollandnoord.nl voor het CJG in uw gemeente.

Waar kunt u een nood- of crisissituatie melden?

Soms is de situatie zo alarmerend, dat u op dat moment iemand moet bellen. Op dit moment wordt er gewerkt aan één meldpunt voor crisissituaties. Dit nummer wordt hier binnenkort bekend gemaakt. Tot die tijd gelden de bestaande meldpunten. Ook via het alarmnummer 112 is de juiste dienst altijd te bereiken.

Is er sprake van andere ondersteuningsvormen?

Naast de omschreven situaties, zijn er nog meer vormen van ondersteuning waarin iets gaat veranderen. Heeft u vragen? Neem contact op met het CJG.  Kijk op www.cjgzuidhollandnoord.nl voor het CJG in uw gemeente.

Hoe kan ik een klacht indienen over een aanbieder van zorg?

Bij klachten over de aanbieder van zorg kunt u terecht bij deze aanbieder. De meeste aanbieders hebben een duidelijke procedure voor klachten, waarbij als eerste stap vaak in een gesprek wordt gekeken of u tot overeenstemming kunt komen. Als met dit gesprek de klacht onvoldoende is afgehandeld komt de klager meestal terecht bij de direct leidinggevende van degene met wie hij het eerste gesprek voerde.

Met klachten kunt u ook terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Het AKJ is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenswerk. Zij voert in opdracht van alle gemeenten onder regie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deze landelijke functie van vertrouwenspersoon uit, samen met andere organisaties. Jongeren, (pleeg)kinderen, (pleeg- en groot)ouders en verzorgers- kunnen een beroep op het vertrouwenswerk doen.
Het doel is vragen over de (rechts)positie en/of problemen en klachten over het functioneren van jeugdzorgorganisaties snel, laagdrempelig en adequaat op te lossen.
De vertrouwenspersonen staan naast de cliënten. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen. Mocht dat volgens de cliënt niet voldoende zijn, dan kan hij/zij onvrede kenbaar maken via de formele klachtenprocedure (klachtencommissie Jeugdzorg).
Ook in dat geval kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden.
Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het landelijk nummer 088-555 1000, e-mail, of via de website www.akj.nl.

Belangrijkste wijzigingen
Jeugdhulp

Een aanspreekpunt
Jeugd en gezinsteam dicht bij huis
Regie in eigen hand 

Ik heb een vraag:

Voor grote en kleine vragen over opvoeden en opgroeien, of de gezondheid van uw kind, gaat u direct naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Kijk op www.cjg.nl voor het CJG bij u in de buurt.

Blijf op de hoogte!

*Verplicht veld