Informatieportal // Wat is er veranderd voor mensen die te maken hebben met Maatschappelijke Ondersteuning

Waar kunt u terecht met uw vragen over hulp en ondersteuning?

Elke gemeente heeft de informatievoorziening op het vlak van wonen, zorg en welzijn gebundeld in één vraagcentrum; het Lokaal Loket, het Zorgloket of het Wmo adviescentrum. U kunt hier terecht met al uw vragen over wonen, zorg en welzijn en voor hulp en ondersteuning. Spreekuren zijn in de ochtend. Overdag kunt u telefonisch contact opnemen. In sommige gemeentes kunt u ook bij het sociaal team terecht.

Als het nodig is wordt er een afspraak gemaakt. Tijdens dit gesprek kijken we samen welke oplossingen er zijn voor uw vraag. Daarbij gaan we uit van uw eigen mogelijkheden en die van uw omgeving. Indien nodig kunnen we professionele hulp inzetten. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn.
Bekijk per gemeente hoe het geregeld is en waar u terecht kunt

Wat kunt u zelf doen?

U weet wat goed is voor uzelf of uw gezin. Toch kan een beetje hulp af en toe handig of zelfs nodig zijn. In De Bollenstreek zijn verschillende initiatieven die u op weg helpen. We zetten deze initiatieven voor u op een rij.

Regelhulp:

Heeft u te maken met de gevolgen van een chronische ziekte of een handicap? Kijk dan eens op www.regelhulp.nl. Dit is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die zoekt naar informatie over hulp en ondersteuning.

WeHelpen:

Dit is een marktplaats voor vraag en aanbod voor hulp en ondersteuning. Op www.wehelpen.nl kunt u een oproep plaatsen als u iemand in uw directe omgeving zoekt die u persoonlijk kan ondersteunen.

Veel gestelde vragen:

We hebben voor u de meestgestelde vragen over veranderingen in hulp en ondersteuning op een rij gezet.

Houd ik mijn indicatie?

U heeft een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) op basis van de AWBZ. U heeft hiervoor van het CIZ een beschikking (brief) gekregen. Hierin staat hoeveel uren of dagdelen u ondersteuning ontvangt en dat deze geleverd wordt in natura (Zorg In Natura oftewel ZIN) of in persoonsgebonden budget (PGB). U blijft ook volgend jaar de hulp en ondersteuning ontvangen die u nodig heeft. De ondersteuning valt dan niet meer onder de AWBZ maar onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). De veranderingen gelden voor alle situaties waarbij ondersteuning nodig is om zelfstandig te (blijven) wonen. Hier leest u per situatie wat er verandert.

Is er ook een mogelijkheid voor cliëntondersteuning?

Ja. Meld uw hulpvraag bij de gemeente. Dit mag u zelf doen,
maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger.
Heeft u niemand in de omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die
cliëntondersteuning bieden. Neem hierover contact op met het lokaal loket, zorgloket, of
Wmo Adviescentrum van uw gemeente. De gegevens vindt u hier.

Houd ik mijn huidige aanbieder?

Heeft u op nu een indicatie voor ondersteuning? En loopt deze indicatie door in 2015? Dan heeft u recht op deze ondersteuning tot de einddatum die op uw indicatie staat. Maar uiterlijk tot 1 januari 2016. Als uw huidige aanbieder een overeenkomst met de gemeente heeft, kunt u bij uw aanbieder blijven. U houdt dan de ondersteuning zoals u die nu gewend bent.
Voordat uw indicatie afloopt, gaan we met u in gesprek. De ISD Bollenstreek voert de herindicaties uit en dat betekent dat de ISD volgend jaar met de klant contact opneemt. Hierbij kijken we of en welke ondersteuning verder nodig is. Samen zoeken we naar een passende oplossing.
De gemeenten in de Bollenstreek hebben de inkooptrajecten voor maatschappelijke ondersteuning afgerond. Op de website van ISD Bollenstreek kunt u lezen met welke aanbieders een overeenkomst is getekend.

Hoe werkt het persoonsgebonden budget?

Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning in aanmerking voor hulp bij het huishouden, een hulpmiddel of een woningaanpassing? Dan kunt u kiezen uit zorg in natura of als dit nodig blijkt een persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura kunt u terecht bij hulpverleners die een contract hebben gesloten met de gemeente. Dit regelt de gemeentelijke sociale dienst ISD Bollenstreek. Bij een persoonsgebonden budget (Pgb) krijgt u geld om hulp en ondersteuning zelf te regelen. Een Pgb is alleen mogelijk als de beschikbare hulpverlening niet passend is.

Als u een Pgb hebt dan houdt u het recht op Pgb ook in 2015. Daarmee kunt u dezelfde ondersteuning inkopen als nu het geval is. Alleen het beheer en de uitbetaling veranderen. Vanaf 1 januari 2015 is sprake van het trekkingsrecht. Op de site van ISD Bollenstreek leest u meer over het Pgb.

Hoe is de langdurige zorg geregeld?

Voor mensen die zware, langdurige zorg nodig hebben, is er de wet langdurige zorg (Wlz), die wordt uitgevoerd door het Rijk ( Hoe verandert mijn zorg).
Verpleging en verzorging (ook geestelijke gezondheidszorg) is vanaf 1 januari 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Zvw wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars.

Krijgt u (individuele) begeleiding?

U krijgt hulp bij bijvoorbeeld het organiseren van uw dagelijks leven, het nemen van besluiten over wonen, werk of financiën en het aangaan en onderhouden van sociale contacten. 2015 is een overgangsjaar. U houdt uw indicatie tot de einddatum die op de indicatie vermeld staat. Maar uiterlijk tot en met 31 december 2015. Voordat uw indicatie afloopt, neemt de gemeente telefonisch of schriftelijk contact met u op.

Waar moet u zijn?
Vanaf 2015 kunt u voor een (her)indicatie contact met het daarvoor bestemde loket van uw gemeente. . De ISD voert de herindicaties uit en dat betekent dat de ISD volgend jaar met de klant contact opneemt. Bij een hulpvraag vindt altijd een persoonlijk gesprek plaats. In dit gesprek brengen we samen met u de ondersteuningsvraag in beeld en zoeken een oplossing. Hierbij kijken we altijd wat u zelf kunt of waarmee familie, vrienden of mensen. Kijk hier waar u moet zijn in uw gemeente.

Logeert u (tijdelijk) in een instelling/ logeerhuis?

U gaat af en toe logeren. Hierdoor krijgt het thuisfront even ruimte om op te laden. Op deze manier kunt u toch thuis blijven wonen. Wat gaat er veranderen? Vanaf 2015 heeft u voor een (her)indicatie contact met het zorgloket, lokaal loket. Wat heeft u hiervoor nodig? Kan uw omgeving ondersteunen? 2015 is een overgangsjaar. U houdt uw indicatie tot de einddatum die op de indicatie vermeld staat. Maar uiterlijk tot en met 31 december 2015. Voordat uw indicatie afloopt, neemt de gemeente telefonisch of schriftelijk contact met u op.

Waar moet u zijn?
Vanaf 2015 kunt u voor een (her)indicatie contact met het daarvoor bestemde loket in uw gemeente. De ISD voert de herindicaties uit en dat betekent dat de ISD volgend jaar met de klant contact opneemt.Bij een hulpvraag vindt altijd een persoonlijk gesprek plaats. In dit gesprek brengen we samen met u de ondersteuningsvraag in beeld en zoeken een oplossing. Hierbij kijken we altijd wat u zelf kunt of waarmee familie, vrienden of mensen. Kijk hier waar u moet zijn in uw gemeente.

Gaat u overdag naar dagbesteding?

U gaat naar een vorm van dagbesteding, bijvoorbeeld creatief bezig zijn of werken in het groen. Deze activiteiten hebben bijvoorbeeld als doel het vergroten van uw sociale contacten en zorgen voor een ritme in de week. 2015 is een overgangsjaar. U houdt uw indicatie tot de einddatum die op de indicatie vermeld staat. Maar uiterlijk tot en met 31 december 2015. Voordat uw indicatie afloopt, neemt de gemeente telefonisch of schriftelijk contact met u op.

Waar moet u zijn?
Vanaf 2015 kunt u voor een (her)indicatie contact met het daarvoor bestemde loket in uw gemeente. . De ISD voert de herindicaties uit en dat betekent dat de ISD volgend jaar met de klant contact opneemt. Bij een hulpvraag vindt altijd een persoonlijk gesprek plaats. In dit gesprek brengen we samen met u de ondersteuningsvraag in beeld en zoeken een oplossing. Hierbij kijken we altijd wat u zelf kunt of waarmee familie, vrienden of mensen. Kijk hier waar u moet zijn in uw gemeente.
Is uw CIZ- indicatie voor begeleiding groep/dagbesteding inclusief vervoer? Dan gaan we eerst andere vervoersmogelijkheden met u onderzoeken. Kunt u reizen met eigen vervoer of openbaar vervoer? Of is een vervoersvoorziening met vrijwilligers mogelijk? Pas als deze mogelijkheden niet beschikbaar of niet passend zijn, wordt er een vergoeding voor vervoer afgesproken.

Woont u in een beschermd woonomgeving?

Maakt u gebruikt van beschermd wonen? Dan krijgt u van uw huidige aanbieder/ instelling bericht over de situatie na 1 januari 2015. Voor beschermd wonen geldt een overgangsrecht van vijf jaar of korter als uw indicatie eerder eindigt. U heeft dan recht op beschermd wonen volgens de voorwaarden van de AWBZ.
Waar moet u zijn? Vanaf 2015 heeft u voor een (her)indicatie contact met het daarvoor bestemde loket in uw gemeente. Bij een hulpvraag vindt altijd een persoonlijk gesprek plaats. In dit gesprek brengen we samen met u de ondersteuningsvraag in beeld en zoeken een oplossing. Hierbij kijken we altijd wat u zelf kunt of waarmee familie, vrienden of mensen. Kijk hier waar u moet zijn in uw gemeente.

Heeft u een woonvoorziening, vervoersvoorziening of rolstoel?

U maakt op dit moment gebruik van een voorziening via uw gemeente. Dit kan zijn:
• een aanpassing aan uw woning;
• een hulpmiddel voor gebruik binnenshuis;
• een hulpmiddel voor gebruik buitenshuis zoals een scootmobiel of een tegemoetkoming of pasje voor de regiotaxi;
• een rolstoel.

Waar moet u zijn vanaf 1 januari 2015?
U kunt hiervoor nog steeds terecht bij de ISD Bollenstreek .

Ontvangt u thuis huishoudelijke hulp?

Door een ziekte of beperking is het voor u lastig om zelfstandig uw huis schoon te houden. U krijgt daarom hulp. Met bijvoorbeeld stofzuigen, badkamer schoonmaken en ramen lappen.
Waar moet u zijn? In principe regelt u hulp in de huishouding zelf, bijvoorbeeld door iemand uit uw omgeving te vragen om te helpen.

Lukt dit niet, dan kunt u de gemeente om hulp vragen. Hiervoor neemt u contact op met het ISD Bollenstreek . Soms kunt u hiervoor een vergoeding krijgen. Deze is afhankelijk van uw inkomen, andere zorgkosten en de gemeente waar u woont.

Wijzigt de indicatieperiode voor hulp in het huishouden voor mij?

Is hulp bij het huishouden noodzakelijk en loopt uw indicatie af in 2015? Dan is uwindicatie automatisch verlengd tot en met 31 december 2015.

Hebt u een indicatie die langer geldig is dan 31 december 2015? Dan passen we deze aan tot en met 31 december 2015.

Hebt u hulp bij het huishouden gekregen voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld in verband met revalidatie? En bent u na deze periode weer zelf in staat om huishoudelijke taken uit te voren? Dan wordt uw indicatie niet automatisch verlengd tot en met 31 december 2015.

Staat uw situatie er niet bij?

Naast de omgeschreven situaties hierboven, zijn er nog meer vormen van ondersteuning waarin iets gaat veranderen. U kunt uw vragen stellen aan de gemeente waar u woont.
Kijk hier waar u moet zijn in uw gemeente.

Belangrijkste wijzigingen
Wet maatschappelijke ondersteuning

Uitbreiding WMO
Organisatie: handiger en dichterbij
Wat kunt u zelf en uw omgeving 

Ik heb een vraag:

Zelfredzaamheid is het uitgangspunt. Kijk eens goed wat u nog zelf kunt. Onderzoek vervolgens of u hulp en ondersteuning in uw directe omgeving kunt organiseren. Denk aan vrienden, familie of buren. U kunt ook hulp vragen bij instanties zoals scholen, verenigingen, kinderopvang, religieuze instelling, GGD, huisarts, welzijnsinstellingen, maatschappelijk werkers of vrijwilligersorganisatie.

Blijf op de hoogte!

*Verplicht veld